لینک های دسترسی

قيود بر گشت و گذار در کتمندو رفع گرديده 


حکومت نيپال به پيشواز سال جديد هندوان بروز جمعه، قيود بر گشت و گذار را در کتمندوپايتخت آنکشور رفع نموده و خدمات تيلفون هاي سيار را دوباره اعاده کرده است.

اعلام امروزي يک روز بعد از رفع قيود بر گشت وگذار در روز صورت ميگيرد که حکومت نيپال در هفتۀ گذشته وضع نموده بود. ولي با آنهم اعتراضات بطرفداري دموکراسي درين کشور سلطنتي هماليايي دوام داشت.

عساکر نيپالي براي پراگنده ساختن صد ها تن وکلاي مدافع که به طرفداري دموکراسي در کتمندو دست به مظاهرات زده بودند، از گلوله هاي رابري، گاز اشک آور و دندنه هاي چوبي استفاده نمودند.


XS
SM
MD
LG