لینک های دسترسی

پاپ در خطابه اش بمناسبت روز عروج براي حل مناعات جهاني دپلوماسي را تقاضا کرد


پاپ بني ديکت رهبر کاتوليک های جهان امروز يکشنبه در اولين خطابه اش بمناسبت روز ايستر که طبق معتقدات پيروان دين عيسوي ،عيسي مسيح عروج کرد، به قريب يک صْدهزار زاير و سياحين در ميدان سنت پيتزر درروم از رهبران جهان تقاضانمود تا در حل اختلافات جهاني از دپلوماسي کار بگيرند.

در خطابۀ عنعنوي روز مذهبي عيسويان که بزبان لاتين (اربي ات اوربي ) ياد ميشود ومعناي آن ( به شهر و به جهان) است پاپ دربارۀ عراق اظهار نگراني کردو براي غلبۀ صلح بر خشونتهاي غم انگيزکه در آن کشور دوام دارد، دعا نمود .

پاپ مباجثات صادقانه وجدي را براي حل بجراناتي تقاضا نمود که به نيروي ذروي مرتبط ميباشد. پاپ از کدام کشور مشخص نام نبرد اما نگراني بين المللي درمورد پروگرامهاي ذروي در ايران وکورياي شمالي موجود است .

پاپ همچنان از نگراني روي منازعۀ اسرائيل وفلسطين و وضع بشري در منطقۀ دارفور سودان ياد آوري کرد.


XS
SM
MD
LG