لینک های دسترسی

دوحمله بم انتحاري در شهر سيناي مصر وکشته شدن بم گذاران


دو بم گزار انتحاري خود را در شمال شبۀ جزيرۀ سيناي مصر منفجر ساخته اند امااز جراحت کسي ديگري در اين انفجارات گزارش نشده است . حبيب ال عدلي وزيرداخلۀ مصر روز چهارشنبه به تلويزيون دولتي مصر گفت که بم گذاران اتباع سينا بودند و اين واقعات به بم گذاريهاي روز دوشنبه در دهاب که طي آن ۱۸ نفر ودر بم گذاريهاي ماه جولاي سال ۲۰۰۵ در شرم الشيخ که طي آن ۶۴ نفر کشته شدند ،ارتباط داشت.

تائيد مستقلي دربارۀ گزارشهاي اولي که يک حمله سومي در منطقۀ دلتاي نيل نيز صورت گرفته، در دست نيست

اهدا ف حملات جداگانۀ روز چهارشنبه در نزديک ال آريش ، موتري بود که قواي حافظ صلح بين المللي را حمل ميکرد ويک موتر گزمۀ پليس مصري بود. يکي از حمله کنندگان بايسکل ميراند.

قواي حافظ صلح ده کشوري و ناظرين بين المللي از سال ۱۹۷۹ بدين سو که موفقۀ صلح بين مصر واسرائيل به امضا رسيد، در شمال سينا مستقر هستند.


XS
SM
MD
LG