لینک های دسترسی

موافقه مائويسست ها در نيپال براي انجام مذاکرات صلح


شورشيان مائويستي نيپال پيشنهاد حکومت موقت را براي يک متارکه استقبال کرده اند و براي انجام مذاکرات موافقه نموده اند.

حکومت اين پيشنهاد را روز چهارشنبه بعد از ان بعمل اورد که کابينه جديد در بدل اعلام اتش بس شورشيان گفت، از الزامات دهشت افگني عليه شورشيان منصرف خواهد شد.

اين سومين مرتبه است که هردو جانب کوشش ميکنند به شورش هاي يک دهه مائويستي که در ان سيزده هزار نفر کشته شده است، خاتمه دهند.کوشش هاي قبلي درين راستا ناکام شده بود.

کابينه جديد همچنان عمليه نقض تصاميمي را اغاز کرده است که از ماه فبروري سال۲۰۰۵ که پادشاه قدرت مطلقه را بدست گرفت، اتخاذ شده بود .کابينه انتخابات بلديه را که سه قبل بر گزار شده بود، منسوخ قرار داد.

بعد از انکه هزاران نفر براي نزده روز متواتر با وجود هشدار گلوله باري بر انها،دست به تظاهرت زدند، گيانندرا، پادشاه نيپال موافقه نمود ديمو کراسي چند حزبي را اعاده کند. لا اقل هفده تن از تظاهر کنندگان دراثر گلوله باري پوليس کشته شدند. کابينه نيپال پرداخت غرامات براي خانواده هاي انهايرا که در مظاهرات کشته شدند، اعلام کرده است.


XS
SM
MD
LG