لینک های دسترسی

وزراي کشورهاي عضو ايپک کنفرانس در مورد انفلوانزاي پرندگان را بپايان رساندند


وزراي ۲۱ کشورعضو گروه ايپک يعني سازمان کشور هاي همکاري اقتصادي آسيا بحر الکاهل، کنفرانس سه روزۀ شانرا در مورد انفلوانزاي پرندگان بعد از بازديد از يک فارم مرغداري در ويتنام بپايان رساندند.

اين بازديد امروز شنبه از يک فارم در خارج شهر مرکزي دناناگ يعني جايي که کنفرانس منعقد شده بود بعمل آمد. درا ين فامر هفت هزار مرغ نگهداري ميشود که همه با ادويۀ ضد مکروب واکسين شده وبرآن اين ادويه پاشيده شده است .

هي چانگ چيو مربوط سازماخوراکه وزراعت جهان اين فارم را بحيث نمونۀ براي ساير کشورها در زمينۀ جلوگيري از انفلوانزاي مرغان مورد ستايش قرارداد.

اين بازديد بعد از انکه وزراي بيست ويک کشور شامل در سازمان همکاري اقتصادي آسيا پسفيک يا ايپک روي يک پلان اقدام منطقوي جهت جلوگيري از يک شيوع بزرگ انفلوانزاي پرندگان به اسانها ،موافقه کردند ، صورت گرفت.

اين پلان اقدامات اصلاحات در توليد و ارتقاي کشف قبلي اين ويروس را بخاطر جلوگيري از شيوع آن در بين انسانها را در خواست ميدارد.

از سال ۲۰۰۳ بدين سو بيش از ۲۰۰ نفر عمدتاً در آسيا به ويروس انفلوانزاي پرندگان ومرغان مصاب شده و۱۰۰ نفر وفات يافته اند.


XS
SM
MD
LG