لینک های دسترسی

حکومت هند و کارمندان طبي که اعتصاب نموده بتوافق نرسيدند


اعتصاب دوکتوران و محصلين طب در دهلي جديد در حالي ادامه دارد که حکومت نتوانست با احتجاج کنندگان روي يک پروگرام جنجال برانگيز ازدياد سهميه هاي طبقات پئين و محروم بتوافق برسد.

در حالي که اکثر شفاخانه ها و کلينيک ها در دهلي جديد بدون کارمندان طبي بودند، کسي نبود که مريضان را تداوي نمايد. صرف يک تعداد محدود براي واقعات عاجل کار ميکردند.

اين کارمندان طبي بروز دوشنبه بمنظور احتجاج عليۀ يک پلان حکومت جهت افزايش در سهميۀ محصلين فقير و طبقات پائين و محروم در فاکولته هاي طب، انجنيري و ساير مسلک ها در يونيورستي هايي که توسط دولت تمويل ميشوند، در سراسر کشور اعتصاب کردند. سازمان دهندگان اعتصاب ميگويند اين احتجاج تا وقتي ادامه خواهد يافت که پلان منسوخ قرار داده شود.

اين پلان سهميۀ طبقات پائين و محروم را از ۲۲ و نيم فيصد به ۴۹ و نيم فيصد بلند ميبرد.

منتقدين اين پلان ميگويند اين اقدام سهميۀ محصليني را که بر اساس شايستگي رقابت ميکنند کم ميسازد که در نتيجه بر کيفيت تعليم و تربيه و خدمات مسلکي تاثير وارد خواهد کرد.


XS
SM
MD
LG