لینک های دسترسی

اعتصاب عمومي در کشمير هند


درآخرين روز مذاکرات صلح برهبري من موهن سنگ صدراعظم هند، شورشيان جدايي طلب بيک اعتصاب عمومي در کشمير هند دست زده و جاده هاي سرينگرپايتخت تابستاني را تخليه نموده اند.

در حاليکه صدراعظم هند دور آخر مذاکراتش را جهت ختم شورش اسلاميست هاي جدايي طلب که از سال ۱۹۸۹ بدينسو هزاران کشته بجاي گذاشته است، انجام ميدهد، امروز پنجشنبه براي دومين روز مغازه ها، حرفه ها و مکاتب در سرينگر مسدود بودند.

رهبران عمدۀ جدايي طلب اين مذاکرات را تحريم نموده آنرا ضياع وقت ميدانند. حزب المجاهدين بزرگترين گروۀ شورشي در کشمير هند گفت بدون شرکت رهبران شورشيان صلح آمده نميتواند.


XS
SM
MD
LG