لینک های دسترسی

افراد  مسلح  دو زن کار مند امدادي  ودوطفل را در نزديکي سرحد افغانستان بقتل رسانيده اند


مامورين پاکستاني ميگويند افراد مسلح دو زن کار مند امدادي ودوطفل را در منطقۀ دور افتادۀ خولاگ در نزديکي سرحد افغانستان بقتل رسانيده اند.

مقامات ميگويند افراد مسلح بر خوابگاه يک قريۀ چيري در خولاگ مربوط منطقۀ قبايلي اورکزي گلوله باري کردند. اين کار مندان امدادي زنانم قريه را مهارت هاي مسلکي تدريس ميکردند. مامورين ميگويند دو طفل دختران يکي از اين کارمندان بوده اند.

تا کنون هيچ کسي مسؤليت اين حمله را ادعا نکرده است. ولي مامورين محلي ميگويند اين منطقۀ عميقاً محافظه کار قبايلي در ماه هاي اخير دستخوش خشونتهاي مرتبط به تندروان طالبان بوده است .

اسلاميستهاي محافظه کار درمناطق قبايلي پاکستان با تعليم و تحصيل زنان مخالف بوده و نمي گذارند که مؤسسات امدادي محلي و يا خارجي درانجا فعاليت داشته باشند. آنها همچنان نمي گذارند زنان در بيرون منزل مخصوصاً براي گرو هاي امدادي کار نمايند

XS
SM
MD
LG