لینک های دسترسی

ايران شرايط قبلي را درمورد مذاکرات ذروي رد کرده است


وزارت خارجۀ ايران ميگويد ، حکومت آن کشورهرشرط قبلي را در مذاکرات روي پروگرام ذروي تهران رد ميکند.

حامد رضا آصفي سخنگوي وزارت خارجۀ ايران در جريان يک کنفرانس خبري امروز يکشنبه در تهران گفت وضع شرايط قبلي دايرۀ مذاکرات احتمالي را محدود ساخته و نيل بيک راه حل را مشکل ميسازد.

آصفي اين موقف تهران راکه به اساس پيمان عدم انتشار سلاح ذروي حق غني ساختن يورانيوم را دارد، تکرار کرد. عمليۀ که ميتواند مواد سوخت ذروي و همچنان يک سلاح اتومي را توليد نمايد.

سخنگوي ايران ميگويد که آن کشور کميته هايي را براي مطالعۀ محمولۀ مشوقهاي پيشنهادي غرب ، که در بدل آن از تهران خواسته شده تا غني سازي يورانيوم را متوقف ساخته وعقب ميز مذاکره بر گردد ، تشکيل داده است .

روز جمعه محمود احمدي نژاد رئيس جمهورا يران گفت که اين پيشنهاد يک قدم بجلو است و بدقت مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

غرب گمان داردکه ايران در سعي توليد سلاح ذروي ميباشد ، الزامي که ايران از آن انکار ميکند.


XS
SM
MD
LG