لینک های دسترسی

بش از ايران توقف غني ساختن يورانيوم را تقاضا نموده است


رئيس جمهور بش از ايران خواسته تا فعاليتهاي مرتبط با غني سازي يورانيم را متوقف سازد.

رئيس جمهور بش در جريان يک خطابه در اکادمي قواي پيادۀ بحريۀ امريکا امروز دوشنبه ، به ايران هشدار داد که اگر اين فعاليتها دوام يابد آن کشور با تعزيرات پيشرفته وشديدتر اقتصادي وسياسي مواجه خواهد شد.

رئيس جمهور امريکا گفت افتادن چنين اسلحه بدست ايران يک تهديد خطرناک براي مردمان ساير مناطق جهان خواهد بود.

رئيس جمهور بش ايران را به تخطي از تعهدات پيمان بين المللي عدم انتشار سلاح ذروي با تعقيب فعاليتهاي ذروي ملزم ساخت که رو پوشي براي بدست آوردن سلاح ذروي بکار مي برد

به ايران دربدل محدود ساختن فعاليتهاي حساس ذروي، يک مجموعۀ مشوقها پيشنهاد شده است .

اين مجموعه که توسط پنج عضو دايمي شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد وجرمني تهيه شده شامل حمايت بين المللي براي مساعي ايران در اعمار يک کارخانۀ نيروي ذروي ميباشد.


XS
SM
MD
LG