لینک های دسترسی

وزارت دفاع اسرائيل بدنبال حملۀ فلسطيني ها هشدار داده است


وزير دفاع اسرائيل تعهد نموده که هر آنچه در توان دارد دربدل باز گشت يک عسکر اسرائيلي که توسط تندروان فلسطيني در جريان حملۀ امروز يک شنبه درباريکۀ غزه اختطاف شده ،انجام خواهد داد.

امير پيريتز به خبر نگاران گفت تندرواني که يک عسکر اسرائيلي را اختطاف کرده اند بهاي درد ناکي را بخاطر حمله بيک پوستۀ نظامي اسرائيل در نزديک غزه خواهند پرداخت . دو عسکر اسرائيلي وسه تندرو فلسطيني در آن جنگ کشته شدند.

ايهود اولمرت صدراعظم اسرائيل ميگويد او اداره خود مختارفلسطيني هارا مسئول ميداند.

محمود عباس رئيس ادارۀ فلسطين اينحمله را محکوم کرده و حکومت حماس از تندروان تقاضا نموده تا عسکر اسرائيلي را رها نمايند. حملۀ امروز يکشنبه اولين بار است که شبه نظاميان فلسطيني از زمانيکه قواي اسرائيلي سال گذشته از باريکۀ غزه خارج شد، خود را ازطريق يک تونل به عساکر اسرائيلي ميرسانند. کميته هاي مقاومت مردم تندروان و شاخۀ مسلح گروه حماس مسئوليت اين حمله را ادعا کرده اند.

XS
SM
MD
LG