لینک های دسترسی

حملات اسرائيل بر ميدان هوائي بيروت


اسرائيل به حيث جزٌ از مبارزاتش جهت رهاي دو عسکر اختطاف شدهٌ اسرائيلي و نابودي شورشيان لبناني (حزب الله)، اهداف جديد را در لبنان مورد حمله قرار داده است.

مقامات رسمي لبنان مي گويند طيارات جنگي اسرائيل امروز جمعه ميدان هوائي بيروت را براي بار سوم در بيست و چهار ساعت گذشته مورد حمله قرار داده است.

اسرائيل همچنان بر حومهُ يک شهر ، جايئکه دفتر مرکزي (حزب الله) موقعيت دارد، حملات هوائي انجام داده است. مقامات رسمي امنيتي لبنان مي گويند، در اثر اين حملات حد اقل سه نفر کشته و بيشتر از پنجاه نفر ديگر زخمي گرديده اند. همچنان اين حملات، يک پل، يک دستگاه ذخيرهٌ مواد سوخت، و يک سرک عمده ميدان هوائي را تخريب نموده است.

عساکر اسرائيلي مي گويند، جنگجويان (حزب الله) حد اقل بيست راکت را امروز جمعه بر شهر هاي اسرائيلي شليک نموده اند، که باعث زخمي شدن حد اقل يازده نفر گرديده است.

صبح امروز اسرائيل جادهٌ عومي را بمبارد نمود که بيروت را به دمشق، پايتخت سوريه وصل مينمود، و به اينصورت ارتباط لبنان را از باقي جهان قطع نمود.

مقامات رسمي لبنان مي گويند بعد از اختطاف عساکر اسرائيلي توسط (حزب الله) به روز چهارشنبه، اضافه تر از پنجاه نفر در اثر حملات اسرائيلي کشته شده اند. اسرائيل مي گويد در اثر حملات حزب الله، هشت عسکر و دو فرد غير نظامي کشته شده است.


XS
SM
MD
LG