لینک های دسترسی

انتقاد جرمني از ايران در مورد نامهٌ رئيس جمهور ايران به صدراعظم جرمني


جرمني نامهٌ رئيس جمهور ايران را به (انگلا مرکل) صدراعظم آنکشور مورد انتقاد قرار داده مي گويد، شامل جملات غير قابل قبول در مورد اسرائيل و (هالوکاست) ميباشد.

(اولريخ ولهلم) سخنگوي حکومت جرمني امروز به خبر نگاران گفت، در نامهُ محمود احمدي نجات ذکري از پروگرام ذروي آنکشور به عمل نيامده است.

(ولهلم) گفت رهبر ايران همچنان در مورد جنگ هاي اسرائيل و لبنان از خاموشي کار گرفته است. ولي وي گفت، در اين نامه موجوديت اسرائيل و (هالو کاست) را مورد سوال قرار داده است.

منکر شدن (هالو کاست) در جرمني يک جرم است.

سخنگوي حکومت جرمني گفت، برلين محتويات کامل نامه را افشاٌ نخواهد ساخت. وي همچنان گفت حکومت جرمني به نامهُ احمدي نژاد پاسخ نمي گويد.

XS
SM
MD
LG