لینک های دسترسی

بازداشت  چندتن ديگر در حوداث حملات بر قطار هايٌ آهن هند


پليس هند چهار تن ديگر ر ادر ارتباط با انفجارات بم بتاريخ ۱۱ جولائي بازراشت نموده که حدود ۲۰۰ نفر را در مامبي سابق بمبه ئيي به قتل رساند .

پليس ميگويد مظنونين شامل يک طبيب بمبه ئي و يک انجنير نرم افزار کمپيوتر مي گردد که دربنگلور کار مي کرد .

اين مظننوين بعد آن بازداشت شدند که مقامات سه تن را مورد استنطاق قراردادند که بروز پنجشنبه به اشتباه دست د اشتن درآن حوادث بازباشت شده بودند . به آن سه تن که همه از مسلماهاي هند اند ، امر شده تا تاريخ ۳۱ جولائي در قيد باقي بمانند .

منابع خبري جمعي هند از قول پليس هند گفته اند که اين سه مرد اطلاعات مهمي را در اختيار پليس قرارداده ا ند . پليس ميگويد بزودي بازداشت هاي تازه اي صورت خواهد گرفت اما هنوز موفق نشده اند طراح اصلي حملات بر قطار هاي آهن را سراغ نمايند.


XS
SM
MD
LG