لینک های دسترسی

براي کمک درجلو گيري ازبحران بشري لبنان ، بصورت عاجل به صد مليون دالرضرورت است


رئيس اداره کمک هاي بشري ملل متحد ميگويد براي کمک در جلو گيري از بحران بشري در لبنان ،بصورت عاجل به صد مليون دالر ضرورت است.

يان ايگلند ميگويد بيش از پنجصد هزار نفر از اثر خشونت ها مستقيما صدمه ديده اند.

وي اوضاع را در جنوب لبنان بحران بسيار عمده خواند و هزاران لبناني انجا را که صحنه بدترين خشونت ها بوده، ترک ميگويند.

اسرائيل روز جمعه طي اوراقي که از طياره فرو ريخته شده،از افراد غير نظامي خواسته که در حدود سي کيلو متري شمال سرحد اسرائيل نقل مکان کنند.

در عين حال،حکومات جهان به بيرون اوردن اتباع شان از لبنان ادامه ميدهند و بيش از ۲۵ هزار نفر تا کنون به جزيره قبرس که در مجاورت لبنان قرار دارد، انتقال يافته اند.

وزير خارجه قبرس گفت ، اگر انتقال هزاران نفري که از خشونت فرار ميکنند، ادامه يابد، قبرس به کمک مالي ملل اروپائي ضرورت خواهد داشت.

قرار است وزير خارجه قبرس روز يکشنبه براي ارزيابي اوضاع عازم بيروت شود و روز سه شنبه با مقامات اسرائيلي نيز ملاقات خواهد نمود.

XS
SM
MD
LG