لینک های دسترسی

اظهارات مذاکره کننده  ارشد ايالات متحده در موضوع پروگرام ذروي کورياي


کريستوفر هل ، معين وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد واشنگتن در مذاکرات پروگرام ذروي کورياي شمالي که با بن بست مواجه شده است ميگويد ، آن کشور تنها و منزوي با خطر بيشتر تجريد از جانب جامعه بين المللي روبرو ميباشد .

کريستوفر هل ، که طي بازديدش از ، فيليپيين امروز يکشنبه در آن کشور سخن مي زد ، گفت : هرگاه کورياي شمالي خواسته باشد تجريد گردد ، ايالات متحده خشنود خواهد بود که انکشور را تجريد نمايد

اظهارات معين وزارت خارجه ومذاکره کننده ارشد واشنگتن در موضوع مذاکرات بر پروگرام ذروي کورياي شمالي ، ظاهراً درواکنش بمقابل امتناع کورياي شمالي از شرکت مجدد در هر گونه مذاکرات بر پروگرام ذروي آن کشور و از د ست دادن يک فرصت مذاکره در جلسه دول شامل درانجمن کشور هاي جنوب شرق آسيا بر صلح منطقوي در فيليپيين بود

پنج دولت مذاکره کننده بر موضوع پروگرام ذروي کورياي شمالي ، توام با ساير دول ذيعلاقه بر آن اوضاع ، در حاشيه جلسه سالانه انجمن کشورهاي جنوب شرق آسيا مذاکره کردند . کورياي شمالي حاضر نشد در مذاکرات ذروي شرکت کند .

XS
SM
MD
LG