لینک های دسترسی

احتجاج طرفداران لبنان درآستراليا و ازدحام  در اطراف  موترصدراعظم آن کشور


حدود ۲۰۰ احتجاج کننده طرفدار لبنان امروزبه بوقت محل در شهر غربي پيرت آستراليا در حالي دست به تظاهرات زدند که موتر حامل صدراعظم آستراليا محل يک کانفرانس سياسي را ترک مي گفت .

رهبران اين احتجاج از موقف جان هاواردز صدراعظم آستراليا ار برابر عکس العمل اسرائيل در مقابل حملات گروه تندرو حزب الله انتقاد کردند . بعضي از تظاهر کنندگان از سد و مانع احداث شده عبور کرده در اطراف موتر هاوزاردز در فرصتيکه سعي داشت هوتلي را ترک بدهد که کانفرانس درآن کانفرانس داير شده بود ، ازدحام کردند . دو تن در اين واقعه بازداشت شدند .

هاواردز براي ايراد بياينه اي در باره بحران شرق ميانه به اين هوتل آمده بود . . بيانيه قبلاًً اًنشتار يافته او حزب اله را يک سازمان دهشت افگن مي خواند نه به گفته هاواردز« يک سازمان نجات و رهائي بخش »

به صد ها تن از افراد ملکي لبناني تا کنون در جنگي که با حمله حزب اله بداخل اسرائيل و اسير گرفتن دو عسکر اسرائيلي براه افتاده ،کشته شده اند .

XS
SM
MD
LG