لینک های دسترسی

مراسم متنوع عروسي در ايالات متحده


در اين روز ها در ايالات متحده مراسم عروسي از نوع عنعنوني گرفته تا نوع عصري آن صورت ميگيرد. اما اين تنها مراسم ازدواج نيست که متنوع ومتغيرميباشد بلکه اين امر است که چه وقت جوانان اقدام به ازدواج ميگرند و چه کسي را براي شراکت زندگي شان بر ميگزينند.

در هر روز شنبه ويا يکشنبه مردهاو زنان در سرتاسر امريکا جواز ازدواج وتبادلۀ تعهد در مورد دوست داشتن و وفاداربودن به يکگديگر را تبادله مينمايند. اين ها البته عناصر اساسي هر ازدواجي ميباشد. اما در اين رواج هاي جوان چطور و در کجا چنين تعهدات را بجا مياورند جالب است يعني چه در فضاي آزاد ، چه در کنار بحر و چه در اعماق بحر، هنگام خيز زدن از دروازۀ يک طياره و يا در يک استديوم وزرش.

وقتي نک برندي ومريتزا مکس ول تصميم گرفتند که ازدواج کنند در جستجوي يک طرق مختلف بودند. اين دو جوان تعهد وقسم در مورد شرايط ازدواج را در عرشۀ يک کشتي در نزديک جزاير گالاپاگوس کشور اکاوادور بدون اشتراک دوستان، خانواده وحتي والدينشان انجام دادند.

وقتي از مايتزا مکسويل سوال شد او درجواب گفت

اين کار دفعتاً واقع شد. ما هردو ميدانستيم که ازدواج عنعنوي در داحل يک کليسا را نمي خواهيم يعني جايي که عروس با لباس سفيد عروسي در حاليکه بيش از ۱۰۰ نفر او را هنگام عبور از راهرو کليساتماشا ميکنند. چنان حالتي هردو ما را ناراحت ميساخت . بناً ما تصميم گرفتيم که همه رسوم را يکجا انجام دهيم ميخواستم متفاوت باشد.

تنها مراسم عروسي نيست که تغير يافته بلکه طريقي که افراد براي انجام تعهد غير از ازدواج انتخاب ميکنند نيز تغيريافته است . سندي ملاور يک مشاور خانوادگي ميگويد همچنان تعريف زوج نيز تغيريافته است .

ملاور ميگويد،

واقعاً در ۲۰ سال اخير من شاهد روشهاي تازۀ بوده ام. و اين روشها شامل زندگي کردن دو نفر بدون آنکه قانوناً ازدواج کنند، و زوجهايي که بطور عنعنوي مرد ان دو سال ويا چند سال از زن مسن تر بوده اند. اما حالا من عروسي زوجهايي را مشاهده ميکنيم که زن چديم سال از مرد مسنتر اند. بايد در مقابل اين تغيرات آماده بود. جهان امروز جهاني نيست که قبلاً وجود داشت .

سندي ميگويد يک تغير ديگر اينست که بسياري افراد تا سي سالکي مجرد باقي ميمانند. فکر ميکنم که بطور عموم جوانان مدت بيشتري انتظار ميکشند. وفکر ميکنم که رقم بلند طلاق ها در بين والدين اين جوانان در تصميمگيري اين جوانان تاثيرنموده که فکر ميکنند که آيا حالا ازدواج کنند يا مدتي انتظار بکشند.

XS
SM
MD
LG