لینک های دسترسی

بش، رایس: ايالات متحده براي قطعنامۀ ملل متحد جهت ختم جنگ اسرائيل و حزب الله فشار مياورد


جورج بش، رئيس جمهور ميگويد ايالات متحده و متحدين آن کوشش ميکنند يک قطعنامۀ ملل متحد را تصويب نمايند تا بخشونت اسرائيل و حزب الله خاتمه بدهد.

او ميگويد دپلومات ها روي يک راۀ حل جامع و قابل دوام با قطعنامۀ دوگانه جهت متوقف ساختن خشونت و اعادۀ حاکميت لبنان، کار ميکنند.

آقاي بش طي صحبتي در مزرعه اش در تکساس همراه با کاندليزا رايس، وزير خارجه ميگويد درک ميکند که اسرائيل و حکومت لبنان عليۀ بخش هائي ازين پيشنهاد اعتراض ميکنند.

رايس گفت با رهبران اسرائيل و لبنان در مورد نگراني هاي شان صحبت کرده است. رايس ميگويد معتقد است که قطعنامه ها اساس منطقي اي براي حرکت به پيش است. توقع ميرود او امروز جهت اشتراک در جلسۀ شوراي امنيت ملل متحد روي اين موضوع بسوي نيويارک حرکت کند.

در عين زمان، در بيروت، فؤاد سينيورا، صدراعظم با وزراي خارجۀ کشورهاي عربي روي جنگ مذاکرات عاجل را براه انداخت.

XS
SM
MD
LG