لینک های دسترسی

پيشروي اسرائيل بداخل لبنان


عساکر اسرائيل بعد از فيصه نامه شوراي امنيت ملل متحد جهت اختتام جنگ بين اسرائيل و حزب اله ، پبشروي شانرا در جنوب لبنان ادامه داده اند .

اسرائيل ميگويد در حاليکه سعي دارد حزب اله را به ماوراي درياي ليتاني اخراج کند ، تعداد عساکر خودرا ، که در جنوب لبنان مي جنگند سه چند ساخته و آنرا به حدود ۳۰ هزار عسکمر رسانيده است .

ستون هاي از تانک و ذرهدار هاي اسرائيل بجانب ليتاني در حرکت اند .

اردوي اسرائيل امروز گفت هيلي کوتر هاي آن کشور عساکر را به ميدان جنگ منتقل اساخته است . منابع خبري اسرائيلي ميگويد که بعد از جنگ يوم کيپور در ۱۹۷۳ ، اين بزرگترين عمليات هوائي اسرائيل است .

قوماندان هاي اسرائيل ميگويند انتظاردارند ظرف چندروزبه ليتاني برسند و بعد عمليه پاک کاري ساحه لبنان را از وجود حزب اله و ساختار هاي بنيادي آن تماتم کنند .

اسرائيل ميگويد دست کم ۳۰ تن از عساکر آن در تازه تربن جنگ زخمي شده اند . شبکه هاي تيلوزيوني عربها ميگويند حزب اله در جنگ امروزي حد اقل ۴ عسکر اسرائيلب را کشته است .


XS
SM
MD
LG