لینک های دسترسی

تصويب  فيصله نامه آتش بس شوراي امنيت از جانب کابينه اسرائيل


اسرائيل يک فيصله نامه شوراي امنيت ملل متحد را که جهتاختتام جنگ يک ماهه با حزب اله در لبنان وضع و تصويب شده پذيرفته است .

زيپيي ليوني وزير خارجه اسرائيل ميگويد قواي اسرائيل وقتي لبنان را ترک خواهند گفت که اردوي لبنان و يک قواي توسعه يافته بين المللي تعبيه شوند .

موصوفه همچنان گفت جامعه بين المللي بايد از اين تقاضاي اسرائيل حمايت کند که حزب اله دو عسکر اسرائيلي را رها سازد که اختطاف آنها باعث جنگ شد .

حکومت لبنان بروز شنبه آتش بس را قبول کرد . کوفي عنان سرمنشي موسسه ملل متحد ميگويد صدراعظمان اسرائيل و لبنان مواقه دارند که آتنش بس درست سر ساعت معينه ۰۵۰۰ يو تي سي ، درشروع روز دوشنبه ، آغاز گردد.

در عين حال حسن نصراله رهبر حزب اله ميگويد قواي او از فيصله نامه آتش بس شوراي امنيت پيروي خواهد کرد اما مي گويد قواي ا و تا زمانيکهعساکر اسرائيل لبنان راترک نداده است به جنگ ادامه خواهد داد .

XS
SM
MD
LG