لینک های دسترسی

ابرازاميدواري  مااليزيا براي صلح در شرق ميانه


آژانس خبري دولتي ماليزيا ميگويد عبداله بدوي صدراعظم آن کشور اميدوار است فيصله نامه شوراي امنيت ملل متحد در مورد جنگ بين اسرائيل و حزب لله ، که بروز جمعه بتصويب آن شورا رسيد ، تامين يک آتش بس مداوم را در منطقه ضمانت کند .

آژانس برناما از قول عبدالله گفته است فيصه نامه شوراي امنيت ملل متحد به تقاضا هاي حکومت لبنان براي ختم جنگ کاملاً جواب نمي دهد اما او مي گويد اين فيصه نامه بايد بلادرنگ تطبيق گردد تا تضمين گردد که اسرائيل حملات اش را متوقف ميسازد و عساکر خودرااز لبان خارج ميسازد .

عبدالله بدوي صدراعظم ماليزيا ميگويد کشور اش آماده است در تهيه قواي حفظ صلح در جنوب لبنان سهم گيرد و انتظار اجازه ملل متحد را مي کشد .

ماليزيا رياست جاري سازمان ۵۶ عضوي کانفرانس کشور هاي اسلامي را ،که در جريان جنگ از اسرائيل بشدت انتقاد داشت ، به عهده دارد .

XS
SM
MD
LG