لینک های دسترسی

اظهارات وزير دفاع روسيه در مورد وضع تعزيرات اقتصادي عليه ايران


سرگي ايوانوڤ، وزير دفاع روسيه مي گويد هنوز زود است که در مورد وضع تعزيرات اقتصادي ملل متحد عليۀ ايران بخاطر پروگرام ذروي اش، صحبت نمود.

ايوانوڤ، امروز به خبرنگاران در شرق دور روسيه گفت، به کوشش جهت حل و فصل اين معضله از طريق مذاکرات بايد وقت بيشتر داده شود.

در عين زمان، ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه مي گويد پاسخ ايران در برابر پيشنهاد مجموعهٌ مشوق هاي اقتصادي مبهم است.

سخنگوي وزارت خارجهٌ فرانسه امروز جمعه گفت، فرانسه شايد از تهران بخواهد تا در قسمت پاسخ خود روشني اندازد.

تهران به اين اشاره ننموده است که آيا کار حساس ذروي را توقف ميدهد يا نه.

به روز پنجشنبه، سخنگوي وزارت خارجهٌ امريکا گفت اگر ايران تا تاريخ سي و يک ماۀ آگست فعاليت هاي ذروي خود را توقف ندهد، واشنگتن بر ملل متحد فشار خواهد آورد تا تعزيرات اقتصادي را عليه آنکشور وضع نمايد.

احمد خاتمي ، يک رهبر مذهبي در تهران گفت ايران آنچه را وي (زبان زور) خواند، رد مينمايد.

XS
SM
MD
LG