لینک های دسترسی

صدراعظم هند در مورد جدايي طلبان مسلمانان آن کشور ابراز نگراني کرد


من موهن سنگ صدراعظم هند ميگويد ضرورت عاجلي براي مقابلۀ هند با مسالۀ احساس بيگانگي در بين مسلمانان هند موجود است. او به يک جلسۀ وزراي اعظم ايالات در دهلي جديد گفت بايد آنها اطمينان حاصل کنند که مساعي جهت پايان بخشيدن به تندروي اسلامي نبايد تمام جامعۀ مسلمان هند را قرباني سازد.

او گفت هيچ فرد بيگناه نبايد در مبارزه هند عليۀ دهشت افگني اذيت و آزار شود. سنگ گفت هرنوع عدم امنيت در بين ۱۴۰ مليون مسلمان هند تاثيرات فوق العاده منفي بر آن کشوروارد کرده ودهشت افگني بيشتر را باعث خواهد شد.

بيانات صدراعظم هند دو ماه بعد از بم گذاري در خط آهن شهر بمبي صورت ميگيردکه تندروان اسلامي مرتبط با افراد تندرو در سرحد پاکستان مسئول آن شناخته ميشوند. حملات در شهر بمبي باعث حملات پليس به محملات رهايشي مسلمانان و توقيف صْد ها نفر گرديد.

XS
SM
MD
LG