لینک های دسترسی

عساکر حفظ صلح فرانسه به لبنان مواصلت کردند.


تيمي از عساکر فرانسوي وارد لبنان شده اند تا به قواي حفظ صلح ملل متحد ، در امتداد سرحد اسرائيل بپيوندند. حدود دوصد عسکر به بندر بيروت امروز شنبه مواصلت کردند. مواصلت آنها ، قواي بين المللي را در بيروت به ۱۵ هزار عسکر ميرساند.

فرانسه ، عراده جات نظامي و سلاح ، بشمول راکت هاي ضد طياره را به لبنان انتقال داده است. فرانسه رهبرئ ماموريت به لبنان را بعهده داشته و حدود دو هزار عسکر به آنکشور تعبيه خواهد کرد.

نطاق اسرائيل ميگويد که مواصلت قواي بين المللي ، راه را براي خروج اسرائيل از لبنان صاف ميکند. اسرائيل محاصرۀ لبنان را در هفتۀ جاري از بين خواهد برد.

در يک خبر ديگر ، پاکستان ميگويد که تعدادي از انجنير هاي مربوط اردوي آنکشور را ، جهت کمک به برداشتن ماين هاي زميني به لبنان خواهد فرستاد. شوکت عزيز ، صدراعظم پاکستان ميگويد حکومت لبنان ، تقاضائ عساکر خاص مربوط به کار ماين پاکي را نموده است.

XS
SM
MD
LG