لینک های دسترسی

۱۱ طالب در جنگ با پوليس افغاني کشته شدند.


مقامات در جنوب افغانستان ميگويند پوليس در ولايت هلمند ۱۱ طالب را طي تبادلات آتش بقتل رسانيده است.

غلام رسول، يک مامور ارشد پوليس محل ميگويد جنگ ديشب و بار ديگر امروز صبح قبل از سپيده دم در دو منطقۀ ولسوالي گرمسير مشتعل گرديد.

مقامات ميگويند بسياري از شورشياني که کشته شده اند، افغان معلوم نميشدند و کارت هاي هويت پاکستاني را با خود داشتند.

در عين ولايت، گروۀ طالبان ميگويد يک ترک را که ماۀ گذشته اختطاف کرده بود، بقتل رسانيده است. کسي که خود را نطاق طالبان ميخواند ميگويد تندروان او را بعد ازان کشتند که شرکت مربوطه اش تقاضاي طالبان را مبني بر ترک افغانستان برآورده نساخت.

در لندن، دس برون، وزير دفاع برتانيه ميگويد باوجود اينکه سرسختي بقاياي طالبان براي قواي برتانيه غير مترقبه بود ولي او مطمئن است که طالبان شکست ميخورد.

برون گفت نکتۀ اساسي اين است که ناتو يک اتحاديه است و وقتي تصميم ميگيرد از قوۀ نظامي استفاده کند، همۀ شرکا بايد آماده باشند که مساويانه با خطر مقابل شوند.

ناتو قبلاً گفته است در تهاجم کنوني بر مخفيگاه هاي طالبان در جنوب افغانستان، بحد اقل ۲۵۰۰ عسکر بيشتر و هليکوپترهاي اضافي ضرورت دارد.

پولند با اين گفته که تا ماۀ فبروري حد اقل ۹۰۰ عسکر اضافي به افغانستان اعزام ميکند تا به ۱۰۰ عسکري که هم اکنون آنجا است بپيوندد، باين تقاضا پاسخ داد. مامورين پولندي امروز گفتند اولين واحدهاي عساکر آن کشور در هفتۀ جاري بسوي افغانستان حرکت خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG