لینک های دسترسی

کرزي: دهشت افگنان افغانستان مرفه را شکست خود ميپندارند.


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ميگويد دهشت افگناني که عساکر خارجي را در کشورش ميکشند ميخواهند که جامعۀ بين المللي در کوشش شان براي بازسازي افغانستان جنگ زده ناکام شوند.

آقاي کرزي امروز در جلسۀ مجمع عمومي ملل متحد گفت دهشت افگنان يک افغانستان مرفه را بحيث شکست شان ميپندارند.

آقاي کرزي، با اشارۀ واضح به پاکستان برهبران جهان گفت «دهشت افگني از داخل خاک افغانستان نشئت نميکند." او گفت براي از بين بردن پناه گاه هاي دهشت افگنان در ماوراي سرحدات افغانستان و از بين بردن تمام شبکۀ دهشت افگني در منطقه ضرورتي وجود دارد.

تبصره هاي آقاي کرزي صرف دو هفته بعد از متارکۀ پاکستان با تندروان طرفدار طالبان در منطقۀ وزيرستان شمالي پاکستان صورت گرفت. عساکر پاکستاني موافقه کردند تا بسرکوبي منطقه خاتمه دهند و تندروان گفتند به پناه دادن دهشت افگنان خارجي خاتمه داده و عبور از سرحد را جهت حمله در داخل افغانستان متوقف ميسازند.

XS
SM
MD
LG