لینک های دسترسی

رهبران کودتا در تايلند قانون اساسي مؤقت را تسويد کردند.


حکمروايان جديد تايلند ميگويند يک قانون اساسي مؤقت را تسويد کرده اند که جهت منظوري به بهوميبول ادولايج، پادشاۀ آن کشور تقديم خواهند کرد.

يک نطاق حکومت نظامي امروز گفت اين سند مؤقتي تا وقتي مورد استفاده قرار خواهد گرفت که يک شوراي ملي آن کشور تشکيل گردد تا يک قانون اساسي دائمي تر را تسويد کند.

جنرال ها گفته اند که انتخابات را تا ماۀ اکتوبر سال آينده براه خواهند انداخت. آنها همچنان گفتند تعداد کانديدان براي تعيين يک صدراعظم ملکي کاهش يافته است.

قبلاً در طول روز رهبران کودتا اعلام کردند که رئيس بانک مرکزي کشور را تعيين کرده اند تا از شوراي ۱۹ عضوي اقتصادي رهبري کند.

XS
SM
MD
LG