لینک های دسترسی

امضاي لايحه تعذيرات عليه ايران از جانب رئيس جمهور بش


يک قانون نامه جديد در ايالت متحده عليه شرکت ها و کمپني ها و همچنان دول خارجي که به ايران در اعمار اسلحه ذروي کمک مي کنند ، تعذيراتي را وضع مي کند.

مجالس سناي کانگرس ايالات متحده اين قانون نامه را به تصويب رسانيده و رئيس جمهور بش در پاي آن امضا کرد. رئيس جمهور بش گفت اين قانون نامه تعذيرات موجود عليه ايران را توسعه داد و بوي فرصت ميدهد عليه آن کشورهائي تعذيرات جديدي را وضع و تحميل کند که به ايران ، در انکشاف سلاح هاي زروي آن کشور ياري ميبخشند.

ايالات متحده و ساير کشور ها سعي ميدارند ايران را متقاعد سازند پروگرام زروي خود را ملتوي قرار بدهد. بروز شنبه ، محمود خاتمي ، رئيس جمهور ايران تقاضا ها براي تعليق پروگرام زروي آن کشور را رد کرد و عهد بست که حق ايران را در داشتن يک پروگرام زروي ، محافظت خواهد کرد.

ايالات متحده مي گويد ايران مصمم است پروگرام اسلحه سازي زوري خود را پيش ببرد. تهران ميگويد پروگرام زروي آن به مقاصد صلح آميز است.

XS
SM
MD
LG