لینک های دسترسی

مذاکرات صوماليه در خطر است.


مذاکرات بمنظور جلوگيري از جنگ تمام عيار در صوماليه امروز وقتي ملتوي شد که هيئت حکومت صوماليه درين مذاکرات در خرطوم، پايتخت سودان حاضر نشد.

آژانس فرانس پرس از قول يک مامور جامعۀ عرب ميگويد که در بين هيئت حکومت اختلاف وجود دارد.

اما اين مذاکرات قبلاً بخاطر امتناع اسلاميست ها از ملاقات روياروئي با هيئت حکومت، بمخاطره افتاده بود.

اسلاميست ها عليۀ حضور عساکر اتيوپيائي در بايدوا، مقر حکومت صوماليه، احتجاج ميکنند.

ايتيوپيا تعهد کرده که از حکومت مؤقت ضعيف صوماليه، که در خارج شهرک جنوبي صوماليه قدرتي ندارد، محافظت نمايد.

اسلاميست ها از وقت تسخير مقديشو، پايتخت آن کشور در ماۀ جون باينطرف، کنترول يک قسمت زياد جنوب صوماليه را بدست گرفته است. قواي آنها هفتۀ گذشته در نزديک بايدوا اخذ موقع کرده حکومت را وادار ساخت براي حملات احتمالي آمادگي بگيرد.

XS
SM
MD
LG