لینک های دسترسی

رئيس جمهور قرغزستان بمنظور خاتمه بخشيدن به بحران سياسي، قانون اساسي جديد را توشيخ کرد.


رئيس جمهور قرغزستان در کوشش براي خنثي ساختن بحران که باعث مظاهرات خياباني شده است، يک قانون اساسي جديد را توشيح کرد که قدرت او را بطور قابل ملاحظه اي کاهش ميدهد.

کرمان بيک باقي يوف بعد از مذاکرات سريع ولي متشنج با مخالفين خود اين سند را امروز منظور کرد.

قانون اساسي جديد براي پارلمان قدرت وسيع تري ميدهد.

مخالفين بعد ازين شکايت اين تعديل را پيشنهاد کردند که آقاي باقي يوف اصلاحات سياسي اي را که سال گذشته هنگام اشغال وظيفه تعهد کرده بود، برآورده نساخت. آقاي باقي يوف بعد از خلع عسکر آقايوف، رهبر ديرينۀ سبک شوروي قرغزستان از قدرت، کرسي رياست جمهوري را اشغال کرد.

چنين بنظر ميرسد که تعديل قانون اساسي ناآرامي را کاهش داده است. تا ظهر امروز مظاهره کنندگان مخالف حکومت ميدان مرکزي شهر را که طي يک هفته دران احتجاج ميکردند، ترک مينمودند.

XS
SM
MD
LG