لینک های دسترسی

کرزي جهت جلب سرمايه براي بازسازي کشورش بهند رفته است.


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان جهت اشتراک در يک کنفرانس براي ترويج همکاري منطقوي در کمک به بازسازي درافغانستان به هند مواصلت کرد.

آقاي کرزي در دومين کنفرانس همکاري اقتصادي منطقوي براي افغانستان که بروزهاي شنبه و يکشنبه داير ميگردد، بيانيه ايراد خواهد نمود. انتظار ميرود درين کنفرانس در حدود ۳۰ سازمان و کشور اشتراک کنند.

قرار است توجۀ اين کنفرانس بر تقويۀ همکاري در تجارت، ترانسپورت، تبادلۀ برق و زراعت متمرکز باشد.

او همچنان با رهبران تجارت و صنايع هند ملاقات خواهد کرد تا سرمايه گزاري سکتور خصوصي را جلب نمايد.

قرار است آقاي کرزي با عبدالکلام، رئيس جمهور و من موهن سنگه، صدراعظم هند ملاقات کرده و روابط ذات البيني و امنيتي منطقه را مورد بحث قرار دهد.

به اولين رئيس جمهور افغانستان که بطور ديموکراتيک انتخاب شده همچنان جايزۀ صلح انديرا گاندهي اعطا خواهد شد. اين جايزه بخاطر دست آوردها در راۀ صلح و انکشاف اعطا ميگردد.

XS
SM
MD
LG