لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش: اقليت مسلمان هند نسبت بساير جوامع عقب مانده اند.


يک کميته که توسط صدراعظم هند تعيين گرديده ميگويد مسلمانان هند نسبت بهر جامعۀ ديگر با فقر، بيسوادي و بيکاري بيشتر مواجه هستند.

من موهن سنگه، صدراعظم هند منحيث فعاليت ها جهت کاهش دادن تفاوت بين اکثريت هندو و اقليت مسلمان کشور اين تحقيق را هدايت داده بود.

اين گزارش حاکيست که مسلمانان هند بطور نسبي فقيرتر و بيسوادتر بوده و به تعليم و تربيه و مشاغل دسترسي کمتر دارند و قرضه هاي بانکي براي متشبثين آن جامعه کمتر مهيا ميباشد.

اين گزارش همچنان حاکيست که وضع مسلمانان از يک ايالت تا ايالت ديگر تفاوت دارد.

در هند که نفوس آن بيش از يک مليارد نفر است تعداد مسلمانان صرف ۱۴۰ مليون ميباشد.

قانون اساسي غير مذهبي هند براي همۀ جوامع هند حقوق مساوي ميدهد.

در ماه هاي اخير، آقاي سنگه از رهبران ايالات مختلف خواستار شده تا براي مسلمانان دسترسي بيشتر به تعليم و تربيه فراهم کنند و يک عدۀ بيشتر مسلمانان را در ادارات استخباراتي و پوليس استخدام نمايند.

XS
SM
MD
LG