لینک های دسترسی

آغاز کنفرانس سران در ويتنام


رهبران و وزراي ۲۱ کشور آ سيائي و حوزهء بحر الکاهل خواستار از سر گيري گفت و شنود هاي تجارتي در سطح جهاني براي شکستن سد و موانعي تجارتي و جريان اجناس و محصولات شان شده اند.

نوين مين تريت ، رئيس جمهورويتنام از رئيس جمهور بش و ساير رهبران در شروع جلسات دو رزه کانفرانس براي مذاکره در مورد همکاري هاي اقتصادي بين اين کشور ها ، استقبال نمود.

هدف عمده اين کانفرانس نيل به توافق عمومي بر حل يک سد و مانع در آزادي تجارت جهاني است . رهبران ايپيک بياينه اي را پخش و درآن تعهد سپردند که دورکانفرانس معروف به« دو حا » را که بخاطر تقاوي هاي زراعتي در ماه جولائي از هم پاشيد، از سر خواهند گرفت.

رهبران ايپيک قول دادند که در ميزان مختل کننده تقاوي هاي زراعتي شان جهت توسعه دسترسي محصولات زراعتي بيشتر به بازار ها و تقليل تعرفه هاي گمرکي کاهشي را وارد خواهند کرد .

XS
SM
MD
LG