لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت صوماليه آخرين سنگر اسلاميست ها را تسخير کرده و خلع سلاح را هدايت داد.


حکومت مؤقت صوماليه ميگويد آخرين سنگر مستحکم عمدۀ جنبش اسلاميست رقيب حکومت را تسخير کرده است.

ساکنين کسمايو ميگويند قواي حکومت صوماليه بحمايت عساکر ايتيوپيائي امروز بعد از فرار جنگجويان اسلاميست به آن شهر ساحلي داخل شدند.

اسلاميست ها بعد ازان از کسمايو فرار کردند که قواي توپخانۀ ايتيوپيا بر مواضع خط مقدم آنها در شهرک جليب دران نزديکي ها گلوله باري کرد.

باوجود حضور قواي حکومتي، شاهدان عيني ميگويند در کسمايو هرج و مرج حکمفرماست و مردم از ذخاير بدون محافظ اسلاميست ها اسلحه را بغارت ميبرند.

علي محمد گدي، صدراعظم صوماليه بهمۀ صومالي ها هدايت داده تا اسلحۀ خود را بحکومت تسليم کنند.

آقاي گدي امروز در مقديشو گفت مردم از روز سه شنبه تا پنجشنبه وقت دارند تا خلع سلاح شوند. او ميگويد بعد ازان، حکومت اسلحه را بزور جمع آوري خواهد کرد. صدراعظم براي جنگجويان اسلاميست که در حال عقب نشيني هستند، عفو عمومي را عرضه کرده، در صورتي که آنها اسلحۀ خود را بمقامات داده و تسليم حکومت شوند.

از وقتي که ايتيوپيا بيش از يک هفته قبل، بجنگ عليۀ تندروان اسلاميست داخل شد، اسلاميست ها از سنگرهاي مستحکم شان در حال عقب نشيني بوده اند.

يک ژورناليست صومالي ميگويد دو رهبر ارشد جنبش محاکم اسلامي صبح امروز ديده شدند که کسمايو را ترک کرده و بسوي کينيا در حرکت بودند.

رهبران اسلاميست تندرو ميگويند آنها در نظر دارند يک جنگ سبک عراق را عليۀ حکومت مؤقت بهره مند از پشتيباني ملل متحد آغاز نمايند.

XS
SM
MD
LG