لینک های دسترسی

Breaking News

غبار غليظ ترانسپورت را در دهلي جديد مختل کرده است.


غبار غليظ در دهلي جديد ترافيک هوائي و قطار آهن را براي سومين روز مختل کرده و صدها مسافر را در سراسر پايتخت سرگردان ساخته است.

کاهش قابليت ديد بخاطر غبار غليظ که شمال هند را بروز يکشنبه پوشانيد، مقامات ترانسپورت را مجبور ساخته تا پروازها و قطارهاي آهن را فسخ کنند.

يک سخنگوي ميدان هوائي در دهلي جديد ميگويد مقامات حد اقل ۸۶ پرواز داخلي و بين المللي را فسخ کرده اند.

مقامات ترانسپورت همچنان ميگويند قطارهاي آهن که از دهلي جديد حرکت ميکند و يا به آن شهر مواصلت مينمايد تا ۲۰ دقيقه تاخير دارد.

هر سال درين وقت دهلي جديد را غبار پوشانيده ترافيک قطار آهن و هوائي را مختل ميسازد.

XS
SM
MD
LG