لینک های دسترسی

مقامات عراقي برادر اندر صدام و يک قاضي القضات سابق را اعدام کردند.


حکومت عراق ميگويد دو همدست نزديک صدام حسين، رئيس جمهور سابق عراق را بخاطر نقش شان در قتل ۱۴۸ شيعۀ عراقي در قريۀ دوجيل در سال ۱۹۸۲، اعدام کردند.

علي الدباغ، يک سخنگوي حکومت عراق تائيد کرد که برزان ابراهيم التکريتي، برادر اندر صدام و عواد حامد البندر، رئيس سابق محکمۀ انقلابي امروز قبل از طلوع آفتاب بدار آويخته شدند.

مقامات ميگويند سر برزان در جريان بدار زدن از تنه اش جدا شد. يک ويديوي رسمي نشان ميدهد که ريسمان دار سر برزان را از تنه اش جدا کرد.

داماد صدام حسين طي مصاحبه با يک شبکۀ تلويزيوني عربي عکس العمل خشمگيني نشان داد. او با يک توهين فرقوي به شيعيان عراقي دشنام داده آنها را به کوشش جهت اخذ انتقام از سني ها متهم کرد.

اين اعدام دو هفته بعد از اعدام صدام بخاطر قتل هاي دوجيل صورت گرفت. هرج و مرج در اعدام صدام انقتادات بين المللي را سبب شد.

XS
SM
MD
LG