لینک های دسترسی

مجلس سنا جلسۀ منظوري تقرر رئيس لوي درستيزها را داير کرده است.


مجلس سناي ايالات متحده جلسۀ منظوري تقرر جنرال جورج کيسي را بحيث رئيس لوي درستيزهاي قواي مسلح داير کرده است.

امروز در جريان جلسۀ کميتۀ قواي مسلح مجلس سنا، جان مکين، سناتور جمهوريخواه از کيسي پرسيد که آيا استراتيژي جورج بش، رئيس جمهور کار ميدهد يانه. کيسي گفت پلان آقاي بش در مورد اعزام پنج لواي اضافي جهت خاموش ساختن خشونت فرقوي در عراق کافيست.

سناتور مکين که ممکن است کانديد انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۸ باشد، گفت کيسي در مورد پيشرفت در جنگ عراق به کانگرس اطلاعات درست فراهم نکرده است. مکين گفت او در مورد قضاوتي که کيسي بحيث قوماندان قواي ايالات متحده در عراق بکار برده شک و ترديد دارد.

سناتورهاي کليدي احزاب ديموکرات و جمهوريخواه چندين قطعنامه را تسويد کرده با پلان جورج بش، رئيس جمهور در مورد افزايش در تعداد عساکر امريکائي در عراق مخالفت ميکنند. توقع ميرود در مورد اين قطعنامه ها هفتۀ آينده مباحثاتي صورت گيرد.

XS
SM
MD
LG