لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس ادارۀ ذروي ملل متحد ماۀ آينده از کورياي شمالي ديدن ميکند.


محمد البرادعي رئيس ادارۀ انرژي ذروي ملل متحد ميگويد او ماۀ آينده از کورياي شمالي ديدن ميکند تا متوقف ساختن تاسيسات ذروي آن کشور را مورد بحث قرار دهد.

البرادعي امروز گفت که کورياي شمالي از وي دعوت نموده تا ازان کشور ديدن نموده و در قسمت تطبيق توافقي کمک کند که هفتۀ گذشته در مورد متوقف ساختن تاسيسات ذروي آن کشور بميان آمد. پيونگ يانگ همچنان ميخواهد روابط خود را با ادارۀ بين المللي انرژي ذروي، عادي سازد.

بتاريخ ۱۳ فبروري کورياي شمالي موافقه نمود که در بدل کمک در مورد انرژي، تاسيسات ذروي يونگ بيون را مسدود کرده و بمفتشين ادارۀ انرژي ذروي اجازه بدهد ظرف ۶۰ روز ازان تاسيسات ديدن کند.

يک سخنگوي البرادعي گفت که او شايد در هفتۀ دوم مارچ به کورياي شمالي سفر کند.

کورياي شمالي مفتشين اسلحه را در اواخر سال ۲۰۰۲ اخراج کرده و در جنوري سال ۲۰۰۳ رسماً از معاهدۀ عدم انتشار اسلحۀ ذروي خارج شد.

XS
SM
MD
LG