لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم سابق کوسوڤو بمقابل اتهامات جراين جنگي اظهار بيگناهي کرد


راموش هرديناي، صدراعظم سابق کوسوڤو بمقابل اتهامات بارابطه به زماني که او منحيث يک چريک آلبانيائي نژاد در منازعات سال هاي ۱۹۹۰ميجنگيد، اظهار بيگناهي کرده است.

آقاي هرديناي، يک قوماندان سابق محلي اردوي آزادي بخش کوسوڤو امروز در ديوان جرايم جنگي ملل متحد در هاگ اظهار بيگناهي نموده گفت اين اتهامات برايش توهين است.

گواهي ها در قضيه عليۀ آقاي هرديناي و ساير آلبانيائي نژادان بروز دوشنبه آغاز مييابد. اين سه نفر با اتهامات داشتن نقش در يک توطئۀ جنائي براي اخراج سرب ها از غرب کوسوڤو، مقابل هستند.

اين قضيه که شامل ۳۷ ماده است آقاي هرديناي را بقتل، اختناق، تجاوز جنسي و اخراج سرب نژادان در سال ۱۹۹۸ در خلال جنگ بين چريک هاي آلبانيائي نژاد و قواي سربستان و يوگوسلاويا متهم ميسازد.

XS
SM
MD
LG