لینک های دسترسی

پارلمان آلمان ارسال طيارات جت تورنيدو را به افغانستان تصويب کردند.


پارلمان آلمان لايحه اي را تصويب کرده که ارسال شش طيارۀ اکتشافي نوع تورنيدو را به افغانستان جهت تقويۀ مساعي جمع آوري استخبارات توسط متحدين، اجازه ميدهد.

اعضاي مجلس سفلي پارلمان امروز با ۴۰۵ راي موافق بمقابل ۱۵۷ راي مخالف، ارسال طيارات را که براي ناتو تصاوير هوائي جنگجويان طالب را فراهم ميکند، تصويب کردند.

اگر مجلس علياي پارلمان اين لايحه را تصويب کند شايد اين جت ها بزودي حتي ماۀ آينده به افغانستان ارسال گردند. اين ماموريت براي شش ماه ادامه خواهد يافت.

مخالفين اين لايحه ميگويند که ارسال اين طيارات بمثابۀ يک ماموريت محاربوي براي اين طيارات ميباشد. آلمان ماموريت خود را در افغانستان عمدتاً بيک ماموريت صلح آميز در شمال محدود ساخته ولي تحت فشار قرار گرفته نقش فعالتري را بعهده بگيرد.

طرفداران لايحه ميگويند اين طيارات اکتشافي در قسمت حفظ جان مردم کمک ميکند.

آلمان در حدود سه هزار عسکر در شمال افغانستان دارد.

XS
SM
MD
LG