لینک های دسترسی

جناح هاي فلسطيني حکومت تشکيل کردند، اسرائيل تماس را رد کرد.


گروه هاي رقيب فلسطيني حماس و فتح بعد از ماه ها مذاکره و جنگ هاي مهلک ذات البيني، يک حکومت وحدت را تشکيل دادند.

اسمعيل هنيه، صدراعظم فلسطينيان مربوط گروۀ حماس امروز گفت کابينۀ جديد خود را به محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان مربوط جناح فتح ارائه کرده است. جلسۀ راي اعتماد پارلمان بروز شنبه داير خواهد شد.

اسرائيل اين حکومت جديد را قدمي بعقب خواند که به امکانات صلح صدمه وارد ميکند و گفت حماس شرايطي را که گروۀ بين المللي چهارگانۀ شرق ميانه وضع نموده برآورده نميسازد.

در واشنگتن، قصر سفيد گفت جورج بش، رئيس جمهور اميدوار است حکومت فلسطينيان شرايطي را که گروۀ چهارگانه وضع کرده اند، برآورده سازد.

اين گروۀ چهارگانه که شامل ايالات متحده، اتحاديۀ اروپائي، ملل متحد و روسيه است از حماس خواستار شده تا خشونت را ترک کرده، اسرائيل را برسميت بشناسد و توافقات صلح گذشته را قبول کند.

فلسطينان اميدوار اند که اين اقدام به ماه ها جنگ جناحي خاتمه داده و تحريم فلج کنندۀ کمک غربي را به حکومت فلسطيني تحت رهبري حماس متوقف سازد.

آقاي هنيه گفت درين مورد خوش بين است که اينت حکومت عصر جديدي را باز خواهد کرد.

در کابينۀ جديد هاني الکواسامي بحيث وزير داخله تعيين گرديده که به گروه هاي حماس و يا فتح مربوط نيست.

XS
SM
MD
LG