لینک های دسترسی

در گزارشها آمده است که ايالات متحده ميخواست عمال القاعده را در پاکستان دستگير کند


در يک گزارش منتشره آمده است که ايالات متحده در اخرين دقايق از يک عمليات سري نظامي در سال ۲۰۰۵ در پاکستان صرف نظر کرد که درآن سعي ميشد عُمال عاليرتبه القاعده در يک جلسه در پاکستان دستگير شوند.

در صفحه انترنت روزنامه نيويارک تايمز گزارش داده شده است که دانلد رمسفلد وزير دفاع وقت امريکا جلواين عمليات مخفي را گرفت.

روزنامه مينگارد که رمسفلد بيم از آن داشت که اين عمليات چندين صد نفري ، خطرات حياتي را بريک تعداد زياد امريکاييان بميان اورده و مناسبات بين ايالات متحده و پاکستان را نيز با مخاطره خواهد افگند.

روزنامه ميگويد که چندين منبع استخباراتي اردو که در مورد اين گونه عمليات آگاهي داشتند از گرفتن نام شان ابا ورزيدند.

يکي ازين اشخاص فکر ميکرد که در جلسه القاعده در يک منطقه دور دست تحت کنترول قبائل در پاکستان، ايمان الظواهري معاون عاليرتبه اسامه بن لادن نيز حاضر بود گزارش حاکيست که تيم هاي خاص بحريه ايالات متحده در افغانستان حتي در طيارات بودند که عمليات لغو گرديد.

XS
SM
MD
LG