لینک های دسترسی

Breaking News

در گزارشها آمده است که ايالات متحده ميخواست عمال القاعده را در پاکستان دستگير کند


در يک گزارش منتشره آمده است که ايالات متحده در اخرين دقايق از يک عمليات سري نظامي در سال ۲۰۰۵ در پاکستان صرف نظر کرد که درآن سعي ميشد عُمال عاليرتبه القاعده در يک جلسه در پاکستان دستگير شوند.

در صفحه انترنت روزنامه نيويارک تايمز گزارش داده شده است که دانلد رمسفلد وزير دفاع وقت امريکا جلواين عمليات مخفي را گرفت.

روزنامه مينگارد که رمسفلد بيم از آن داشت که اين عمليات چندين صد نفري ، خطرات حياتي را بريک تعداد زياد امريکاييان بميان اورده و مناسبات بين ايالات متحده و پاکستان را نيز با مخاطره خواهد افگند.

روزنامه ميگويد که چندين منبع استخباراتي اردو که در مورد اين گونه عمليات آگاهي داشتند از گرفتن نام شان ابا ورزيدند.

يکي ازين اشخاص فکر ميکرد که در جلسه القاعده در يک منطقه دور دست تحت کنترول قبائل در پاکستان، ايمان الظواهري معاون عاليرتبه اسامه بن لادن نيز حاضر بود گزارش حاکيست که تيم هاي خاص بحريه ايالات متحده در افغانستان حتي در طيارات بودند که عمليات لغو گرديد.

XS
SM
MD
LG