لینک های دسترسی

Breaking News

مامورين اداره کيهاني ايالات متحده ميگويند آماده اند سفينه رفت و برگشت کيهاني «انديور» را به پرتابگاه آن به فضا در ايالت «فلوريدا» ببرند تا بر حسب برنامه مرتبه قبلي در ماه آينده به صوب استيشن کيهاني بين المللي پرتاب شود.


کیم دورينگ معاون منیجر سفينه کيهاني رفت و برگشت «ناسا» یا اداره ين المللي پرواز هاي کيهاني به خبرنگاران گفت: «انديور» بزودي به پرتابگاه آن انتقال داه خواهد شد.

ما اميدوار بوديم سفينه را صبح روز سه شنبه به محل پرتاب آن ببريم و اما قادر نشديم تا قبل از پايان قيد زماني معينه همه کار ها را انجام بدهيم و از طريف ديگر پيش بيني ميشد که يک رعد و برق بالقوه در ظهر روز در ساحه مرکز کيهاني کنيدي دست خواهد داد که در چنين حال نميتوانستيم دست به پرتاب سفينه زنيم.»

قرار است ماموريت سفينه «انديور» با پرتاب آن به تاريخ ۷ ماه آگست شروع گردد.

دورينگز ميگويد از هنگاميکه سفينه آخرين بار تقريباً در پنج سال قبل به قضا پرتاب شد تکنيشن ها وقت آنرا داشتند تا سفينه را ديد و بازديد کرده و معاينه کامل کنند.» ما ساختار سفينه رامعاينه مي کنيم تا يقين حاصل کنيم که خوردگي و زنگ زدگي اي دست نداده باشد.

همه لاين دواني برق سفينه را بدقت ملاحظه ميکنيم و چيز هائي مانند فلتر و مهر و لاک ها را تبديل مي کنيم، چيزهائيکه به اصصلاح آنرا سبک وزن ميخوانيم.»

موصوفه اظهار کرد که تايل هاي عايق حرارت و پوشش يا کمپل سفينه «انديور» نيز تيديل شده اند.

تعديلات و تغييرات وارده در سفينه شامل بهبودي هائي در سيستم کشف تماس ميگردد که هرگائيکه سفينه ذريعه يک سنگ کهکشان و يا پارچه سنگ ديگر مورد اصابت قرار گيرد فوراًً هشدار دهد.

يک بهبودي مهم ديگر در سفينه «انديور» يک سيستم جديد خواهد بود که براي نخستين بار به استيشن کيهاني بين المللي اجازه خواهد داد نيروي برق را به سفينه انتقال بدهد و دوره ماموريت اش را حتي براي چندين روز تمديد کند.

کيرک شاير، معاون منيجر پروگرام کيهاني گفت: موجوديت کارگران ورزيده براي اعمار براي اعمار استيشن کيهاني براي ميعاد طولاني تر عمليه آمادگيي براي تزئيد عمله را در استيشن کيهاني تا سال ۲۰۰۹ ازسه به ۹ تن بلند خواهدبرد.

شيرمن ميگويد تکنيشن هاي ناسا اسباب و لواز سنگين اتنيشن کيهاني بين المللي را براي گنجايش تعداد عمله بيشتر بشمول تهييه مقدار مقتضي آکسيجن و آب و تاسيسات براي استراحت و خواب بهبودي ميبخشد .

او همچنان اشاره به آله اي براي آشغال و متلفات انمساني نمود که ذريعه شرکت کيهاني روسي «انرجيا» تتهيه خواهدشد.

او گفت «اين واقعاً يک مسترح است که به استيشن کيهاني بين المللي کمک خواهد کرد پاسخ گوي نيازمندي حتي شش عمله را پيدا کند که بالذات گام بزرگ براي ماست.»

هزينه اين بهبودي ها ۱۹ ميليون دالر بوده و شامل تهيه مستراح تجهيزات اضافي و اسناد هاي انجنيري ميگردد.

کيم دوريينگ معاون منيجر پروگرام کيهاني ايالات متحده به خبرنگاران گفت سفينه رفت وبرگشت «انديور» بزودي به پرتاب گاه آن به فضا بردهو خواد شد.

او گفت صبح امروز مبارت ورزيم اما ما نتوا نستيم در قيد زماني معينه آن به اين کار موفق شديم و از جاي ديگر پيش بيني مي شود که در ظهر روز سه شنبه در آسمان مرکز کيهاني کنيدي رعد و برق هاي رخ خواهد داد و ما با موجوديت آن چنان نمي توانستيم سفينه را به فضا پرتاب کنيم.»

XS
SM
MD
LG