لینک های دسترسی

Breaking News

جنرال امريکائي از اردو و پوليس افغانستان ستايش کرد ولي گفت کار زيادي پيشروست


يک جنرال ايالات متحده که مسؤل تربيۀ قواي امنيتي در افغانستان است ميگويد صرف ۴۰ فيصد قواي پوليس تجهيزات مناسب دارد.

تورن جنرال رابرت دربن ميگويد بيشتر از مناصفۀ ۷۰ هزار تن از منسوبين پوليس بمنظور مبارزه با تندروان طالب به اسلحه، آلات مخابره و وسايط نيازمند هستند.

او ميگويد توقع ميرود به قواي پوليس بزودي ۱۲ هزار فرد ديگر اضافه شود. دربن ميگويد از جانب ديگر اردوي ملي افغانستان تعليمات و تجهيزات خوب دريافت کرده است.

او ميگويد ۳۵ هزار عسکر از ۷۰ هزار عسکري که براي اردو لازم است، هم اکنون مشغول خدمت هستند.

بصورت عموم جنرال دربن هردو قوۀ پوليس و اردو را بخاطر پيشرفت شان مورد ستايش قرار داد ولي هشدار داد که براي اينکه عساکر و افراد پوليس افغاني بتوانند بصورت مؤثر بر شورشيان حمله کنند، کار زيادي پيشروست.

XS
SM
MD
LG