لینک های دسترسی

Breaking News

"رباينده گانيکه گروگان کوريايي را بقتل رسانيده اند، در برابر اعمال خود پاسخ خواهند گفت"


کورياي جنوبي ميگويد رباينده گان ايکه يک گروگان کوريايي را در افغانستان بقتل رسانيده اند در برابر اعمال شان پاسخ خواهند گفت.

در حاليکه فاميل و دوستان اين قرباني در سوگ نشسته اند، مذاکره کننده گان کورياي جنوبي تلاش دارند حيات ۲۲ نفر گروگان را که هنوز هم در قيد شورشيان طالب قرار دارند نجات بدهند.

فاميل و دوستان يک گروگان مقتول کورياي جنوبي بروز پنجشنبه گفتند که آنها براي برخورد با اين تراژيدي بالاي يکديگر تکيه ميکنند.

چا سانگ مين يک سخنگوي فاميل هاي مربوط ميگويد که آنها يکديگر را دلجويي ميکنند و از شنيدن اخبار لحظه به لحظه خودداري مينمايند.

مامورين افغان ميگويند که شورشيان طالب بي هيونگ کيو ، راهب ۴۲ ساله را مرمي باران نموده و بعداً جسد ويرا در نزديک محلي انداخته بودند که ۲۲ کارمند خيريۀ مسيحي کوريايي يک هفته قبل ربوده شده بودند.

قاري يوسف احمدي که خود را سخنگوي گروه تند رو اسلامي معرفي ميکند اين خبر ناخوش را تأييد نمود.

وي ميگويد که افراد طالبان او را بقتل رسانيدند زيرا که مذاکرات با هيأت هاي افغاني و کورياي جنوبي به ناکامي انجاميد. وي همچنان بعد تر گفت که گروگان هاي ديگر هنوز هم زنده استند.

بيک جان چن يک دستيار ارشد روه مو هيون رئيس جمهور کورياي جنوبي مراتب تسليت را به فاميل بي اظهار داشت و اين قتل را محکوم نمود.

بيک ميگويد که گروگان گيران بخاطر قتل يک تبعۀ کورياي جنوبي پاسخ خواهند گفت. گروگان گيران تقاضا دارند که در بدل رهايي گروگان ها يکتعداد از رفقاي شان از زندان هاي افغاني آزاد گردند.

پن هو سون يک سخنگوي رئيس جمهور کورياي جنوبي ميگويد که آقاي روه چندين بار از طريق تيليفون با همتاي افغاني خود آقاي حامد کرزي صحبت نموده است.

وي ميگويد که برخورد با گروگان گيران يک مسئلۀ بسيار پيچيده است. چن ميگويد با وجود اينکه تقاضا هاي اساسي شورشيان خوب معلوم است، جزييات مشخص تقاضا هايشان بطور دوامدار تغير ميکند زيرا که تندروان به ۱۰ گروه کوچک تقسيم ميشوند که هر يک داراي اهداف جداگانه ميباشند.

گروگان ها از يک ممنوعيت سفر به افغانستان که از طرف حکومت کورياي جنوبي وضع شده بود سر پيچي نمودند تا به انجام آنچه کليسا فعاليت هاي بشر خواهانه ميخواند بپردازند.

چند صد عسکر و کارمندان ملکي کورياي جنوبي در افغانستان مستقر اند که حمايت غير محاربوي را براي قواي امنيت بين المللي در آنجا فراهم ميکنند.

XS
SM
MD
LG