لینک های دسترسی

Breaking News

زمانيکه اولين رئيس جمهور زن در هفتۀ جاري زمام امور را در کشور هند بدست گرفت اينطور تعبير ميشد که به مليونها زن از اين کار تشويق خواهند شد


زمانيکه اولين رئيس جمهور زن در هفتۀ جاري زمام امور را در کشور هند بدست گرفت اينطور تعبير ميشد که به مليونها زن از اين کار تشويق خواهند شد.

ولي بزودي يک افسر ارشد پوليس زن از گرفتن يک مقام عمده رد شد که منجر به مباحثات آتشيني در هند گرديد و بحث اين بود که آيا تبعيض جنسي در دولت وجود دارد و يا خير!

براي بسياري از مردم انتخاب اخير (پره تي بها پتيل) بحيث رئيس جمهور هند سمبول و نشانه از بقدرت رسيدن زنان در کشوريست که هنوز هم مواجه به تبعيض گسترده ميباشد.

ولي در عين روزيکه خانم (پتيل) حلف وفاداري ياد نمود، دولت از مقرري خانم (کرن بيدي) که قرار بود بحيث رئيس پوليس دهلي جديد مقرر گردد، انکار ورزيده و بجايي وي يک همکار خورد رتبه تر را مقرر نمود.

دولت ميگويد که اين يک « تصميم اداري» بود. اين حرکت مباحثاتي را به دنبال داشت، و سومين حادثه بود که در ظرف چند ماه اخير اتفاق مي افتاد که زنان را در وظايف دولتي بيکطرف گذاشته و مردان را بجايشان مي گمارند.

(وينا سيکري) و (ريوا رايا) که مامور دولت هستند قرار بود در مقام هاي وزارت خارجه و وزير دولت ايفاي وظيفه نمايند ولي به اين وظايف مقرر نگرديند.

گروه هاي زنان با اعتراض به اين موضوع ميگويند از مامورين شايسته در دولت فقط بخاطر جنسيت شان چشم پوشي صورت ميگيرد.

(رنجه نا کماري) رئيس مرکز پژوهش اجتماعي ميگويد پيروزي که با انتخاب يک رئيس جمهور زن بدست آمده بود، به هدر رفت.

وي اظهار ميکند: « بنظرمن مقرري رئيس جمهور انتخابي نبوده بلکه يک سياست اجباري بود. من فکر نمي کنم کسانيکه بر کرسي قدرت تکيه زده اند در مورد بقدرت آوردن زنان در هند علاقه مند باشند. اين يک سقف شيشه يي پنهاني ني بلکه در حقيقت يک سقف آهنين است. آنچه ما حال تصور ميکنيم آنست که اين نظام هنوز هم مايل به فراهم آوردن موقف براي زنان نيست.»

(کرن بيدي) اولين افسر پوليس زن در کشور هند ميباشد، و تمجيد و ستايس هاي گستردۀ را از اينکه افسر شجاع و متکي بخود بوده و مدال هاي زيادي را در ماموريت هاي مختلف نصيب شده است،.

(بيدي) با اعتراض به ممانعت دولت از بدست آوردن يک مقام عمده چنين گفت:

«وضيعت فعلي، پيام بسيار بسيار دلخراشي را در بر دارد و ما با يک کوه مقابل هستيم. اين نظام بخاطري پيروز گرديده است که يک نظام سري و بسيار بسته است.»

گروه هاي زنان در مجلس نمايندگان به نمايندگي اندک زنان اشاره مينمايد که هشت در صد در پارلمان و ۱۵ در صد در دواير دولتي و ۳ در صد در قوۀ قضائيه در هند زنان وجود دارند و آنرا دال بر آن ميداند که هند همچنان بر مرد سالاري ادامه ميدهد.

زنان در هند مقام هاي عمده نيز داشته اند.

خانم (اندرا گاندي) تقريباً براي ۱۴ سال صدراعظم هند بود. يعني بين سالهاي ۱۹۶۶ ۱۹۷۷ و ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ و عروسش خانم (سونيا گاندي رهبري حزب گانگرس ائتلافي را بر عهده دارد.

ولي منتقدين ميگويند علت بقدرت رسيدن اين زنان وابستگي آنان به خانواده هاي پولدار و متنفذ سياسي بود.

XS
SM
MD
LG