لینک های دسترسی

Breaking News

قرار است طالبان و مقامات کورياي جنوبي روي بحران گروگانان در افغانستان ملاقات کنند.


گروۀ طالبان در افغانستان ميگويد موافقه نموده که با مقامات کورياي جنوبي در مورد رهائي گروگانان آن کشور، ملاقات کند.

دو جانب روي محل مذاکرات تصميم ميگيرند. کورياي جنوبي و ايالات متحده ميگويند استعمال قوه را جهت آزادي ۲۱ گروگان باقي ماندۀ کورياي جنوبي رد کرده اند.

يک سخنگوي رياست جمهوري کورياي جنوبي ميگويد هرنوع عمليات نجات مستوجب اجازۀ کورياي جنوبي خواهد بود.

يک هيئت پارلمان کورياي جنوبي به ايالات متحده سفر ميکند تا واشنگتن را ترغيب نمايد در جهت خاتمه بخشيدن به بن بست کمک کند.

ولي گروۀ طالبان هشدار ميدهد هرنوع عمليات نجات، جان آنها را بمخاطره مياندازد.

بروز چهارشنبه، مقامات افغاني اوراقي را پرتاب کرده هشدار دادند که ممکن است در ولايت غرني عمليات نظامي صورت گيرد.

اما آنها گفتند اين اوراق بعمليات روزمره اشاره ميکرد و به بحران گروگانان ارتباط نداشت.

XS
SM
MD
LG