لینک های دسترسی

ملل متحد ميزباني کنفرانس افغانستان را عهده دار ميشود


نمايندگان هژده کشور در مقر ملل متحد در نيويارک جمع شده اند تا مساعي درمورد افزايش باز سازي وادارۀ خوب در افغانستان را مورد بحث قراردهند.

اين جلسۀ ملل متحد تحت ميزباني حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان و بان کي مون منشي عمومي موسسۀ ملل متحد دو روز قبل ازآنکه رهبران جهان جلسۀ سران مجمع عمومي موسسۀ ملل متحد را آغاز کنند، صورت ميگيرد.

قرار است اشتراک کنندگان جلسۀ امروز يکشنبه، امنيت،حکومت داري و انکشافات اقتصادي وانکشافي در افغانستان را مورد بررسي قرار دهند.

روز جمعه تام کووينگز نمايندۀ ملل متحد در افغانستان تعهدات وسيعتر کمک ها بخصوص در ساحۀ امنيتي براي افغانستان را تقاضا کرد.

هفتۀ گذشته شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد با تصويب تمديد يک سالۀ قيموميت، دوام کار قواي تحت رهبري ناتو را در افغانستان اجازه داد.

در حدود ۵۰ هزار سربازخارجي در حال حاضر درافغانستان تعبيه شده که شامل قواي معاونت بين المللي امنيتي آيسف و عساکر تحت سرپرستي ايالات متحده ميباشد.

XS
SM
MD
LG