لینک های دسترسی

اردوي سودان سوزانيدن دهکده را تکذيب کرد


اردوي سودان اين موضوع را تکذيب کرده است که هفتۀ گذشته شهرکي را در منطقۀ آشوب زدۀ دارفور طعمۀ حريق ساخته بود.

روزنامه هاي سوداني از قول مقامات قواي نظامي نوشته اند که قواي نظامي هر نوع بياناتي را که گويا اردو در تخريب هسکنيا دست داشته، رد مينمايد.

بروز يکشنبه، نمايندگي ملل متحد در سودان گزارش داد که آن شهرک کاملاً طعمۀ حريق گرديده است.

ملل متحد کسي را مسؤل آن قلمداد نکرد ولي گفت که آن شهرک تحت کنترول قواي حکومت سودان ميباشد.

سليمان جموس، يک رهبر شورشيان دارفور حکومت و مليشياي همدست آنرا بقتل ۱۰۰ نفر دران شهرک متهم کرده است.

ملل متحد در گزارش خود از تلفاتي ذکر ننمود است. هسکنيتا تقريباً يک هفته بعد ازان سوزانيده شد که افراد مسلح بر يک پايگاۀ قواي حافظ صلح اتحاديۀ افريقائي دران نزديکي حمله کرده و ۱۰ عسکر را بقتل رسانيدند.

اتحاديۀ افريقائي و مقامات سوداني جنگجويان شورشي دارفور را مسؤل حمله ميخوانند. هيچ گروهي تا بحال ادعاي مسؤليت نکرده است.

XS
SM
MD
LG